Direct naar inhoud

Raad van Bestuur

Wideke Nijdam van Libra R&A. Zij is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en wordt ondersteund door Joanie Raven, bestuurssecretaris.

In haar wekelijks overleg met de bestuurssecretaris, neemt zij formele besluiten. Deze besluiten worden vastgelegd. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur staan in het Reglement Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Bij Libra R&A zijn drie adviesorganen waarmee de Raad van Bestuur overlegt: de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Medische Staf. Via deze organen is de medezeggenschap van respectievelijk de medewerkers, de cliënten en de medisch specialisten gewaarborgd.

Directieteam

Het Directieteam ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur op strategisch en tactisch niveau bij de beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsuitvoering. Het Directieteam is geen besluitvormend orgaan, is een platform voor informatie-uitwisseling en afstemming en functioneert als team voor de organisatie als geheel. Het Directieteam vergadert eens in de twee weken op dinsdagmiddag. De vergaderingen vinden plaats op locatie Blixembosch, Eindhoven.

Samenstelling Directieteam

  • Wideke Nijdam, Raad van Bestuur en voorzitter
  • Mark Varekamp, directeur Zorg Bedrijfsvoering
  • Marjo Jager, directeur Zorg Medisch
  • Jan de Groot, directeur Services
  • Karin Hoefnagels, directeur Financiën